تصاویر قبل و بعد عمل ترمیم بینی

تصاویر قبل و بعد از عمل ترمیم بینی با جزییات گوناگون از جمله روش، نتیجه، سن، زمان ریکاوری، زوایای مختلف و ...

فیلترها

مرتب‌سازی

  • جدیدترین
  • بالاترین امتیاز

46 تصویر قبل و بعد

alts.attacked_before_after
محمدعلی بیات شهبازی
دکتر محمدعلی بیات شهبازی
تهران
alts.attacked_before_after
محمدعلی بیات شهبازی
دکتر محمدعلی بیات شهبازی
تهران
alts.attacked_before_after
آرام آذرهوشنگ
دکتر آرام آذرهوشنگ
تهران
alts.attacked_before_after
رضا وقردوست
دکتر رضا وقردوست
تهران
alts.attacked_before_after
رضا وقردوست
دکتر رضا وقردوست
تهران
alts.attacked_before_after
سید جواد امیری زاد
دکتر سید جواد امیری زاد
تهران
alts.attacked_before_after
سید جواد امیری زاد
دکتر سید جواد امیری زاد
تهران
alts.attacked_before_after
سید سجاد محمدی
دکتر سید سجاد محمدی
تهران
alts.attacked_before_after
سید سجاد محمدی
دکتر سید سجاد محمدی
تهران
alts.attacked_before_after
سید سجاد محمدی
دکتر سید سجاد محمدی
تهران
alts.attacked_before_after
سید رضا رفیع
دکتر سید رضا رفیع
تهران
alts.attacked_before_after
سید رضا رفیع
دکتر سید رضا رفیع
تهران
alts.attacked_before_after
سید رضا رفیع
دکتر سید رضا رفیع
تهران
alts.attacked_before_after
سید رضا رفیع
دکتر سید رضا رفیع
تهران
alts.attacked_before_after
سید رضا رفیع
دکتر سید رضا رفیع
تهران
alts.attacked_before_after
شاهین بهجو
دکتر شاهین بهجو
تهران
alts.attacked_before_after
علی جاودانی
دکتر علی جاودانی
تهران
alts.attacked_before_after
علی جاودانی
دکتر علی جاودانی
تهران
alts.attacked_before_after
علی جاودانی
دکتر علی جاودانی
تهران
alts.attacked_before_after
علی جاودانی
دکتر علی جاودانی
تهران
alts.attacked_before_after
علی جاودانی
دکتر علی جاودانی
تهران
alts.attacked_before_after
علی جاودانی
دکتر علی جاودانی
تهران
alts.attacked_before_after
علی جاودانی
دکتر علی جاودانی
تهران
alts.attacked_before_after
علی منافی
دکتر علی منافی
تهران