• راه‌حل‌ها
  • جراحی
  • غیرجراحی
 • تبادل نظر
 • تصاویر قبل و بعد
 • متخصصان زیبایی

  header.nav_items.

دکترهای زیبایی

دکتر مناسب خود را با امکان مقایسه دقیق، پیدا کنید

فیلترها

بیشترین تصاویر

 • بیشترین تصاویر
 • بیشترین پاسخ‌ها
 • بیشترین تجربه
 • حروف الفبا
 • تاریخ عضویت

1248 پزشک

امین آمالی

دکتر امین آمالی

جراح گوش، حلق و بینی
تهران
21 سال تجربه
نظام پزشکی: 86706

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

97

تبادل نظر

22
تهران
28 سال تجربه
نظام پزشکی: 41732

راه‌حل

5

قبل‌وبعد

95

تبادل نظر

43
تهران
35 سال تجربه
نظام پزشکی: 29063

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

84

تبادل نظر

36
فرید فریدونی

دکتر فرید فریدونی

جراح پلاستیک زیبایی
تهران
21 سال تجربه
نظام پزشکی: 71660

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

50

تبادل نظر

0
محمد گلی

دکتر محمد گلی

جراح گوش، حلق و بینی
تهران
18 سال تجربه
نظام پزشکی: 67620

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

45

تبادل نظر

0
عبدالرضا روئین تن

دکتر عبدالرضا روئین تن

جراح پلاستیک زیبایی
تهران
26 سال تجربه
نظام پزشکی: 73237

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

43

تبادل نظر

0
وحیده درتاج

دکتر وحیده درتاج

جراح گوش، حلق و بینی
تهران
10 سال تجربه
نظام پزشکی: 43382

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

42

تبادل نظر

0
محمدرضا قاضی سعیدی

دکتر محمدرضا قاضی سعیدی

جراح پلاستیک زیبایی
تهران
33 سال تجربه
نظام پزشکی: 33615

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

39

تبادل نظر

0
حامد باطنی

دکتر حامد باطنی

جراح پلاستیک زیبایی
تهران
32 سال تجربه
نظام پزشکی: 37920

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

37

تبادل نظر

0
تهران
35 سال تجربه
نظام پزشکی: 27750

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

35

تبادل نظر

0
محسن فدائی عراقی

دکتر محسن فدائی عراقی

جراح پلاستیک زیبایی
تهران
16 سال تجربه
نظام پزشکی: 63822

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

35

تبادل نظر

0
پریسا قاسمی

دکتر پریسا قاسمی

جراح گوش، حلق و بینی
تهران
10 سال تجربه
نظام پزشکی: 133079

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

33

تبادل نظر

0
کیوان خوشخو

دکتر کیوان خوشخو

جراح گوش، حلق و بینی
تهران
21 سال تجربه
نظام پزشکی: 66026

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

33

تبادل نظر

0
یوسف یعقوبلو

دکتر یوسف یعقوبلو

جراح گوش، حلق و بینی
تهران
12 سال تجربه
نظام پزشکی: 108260

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

32

تبادل نظر

0
سارا رودگری

دکتر سارا رودگری

جراح گوش، حلق و بینی
تهران
10 سال تجربه
نظام پزشکی: 114458

راه‌حل

+15

قبل‌وبعد

30

تبادل نظر

0