تصاویر قبل و بعد بای پس معده

تصاویر قبل و بعد از بای پس معده با جزییات گوناگون از جمله روش، نتیجه، سن، زمان ریکاوری، زوایای مختلف و ...

فیلترها

مرتب‌سازی

  • جدیدترین
  • بالاترین امتیاز

26 تصویر قبل و بعد

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران

محتوای بدون سانسور!

نمایش بدون محدودیت
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران
alts.attacked_before_after
مجتبی هاشم زاده
دکتر مجتبی هاشم زاده
تهران
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران
alts.attacked_before_after
محمود کرمی راد
دکتر محمود کرمی راد
تهران